Qui som

La Taula Unitària de Nou Barris per la República està formada per associacions i partits polítics amb la finalitat de difondre, promocionar i posar en pràctica els principis republicans clàssics de:

“Llibertat, igualtat, fraternitat, democràcia i laïcisme”

Alhora que incorporem nous valors que ens porten a:

“Promoure la cultura popular, els drets cívics, polítics i socials, la diversitat, l’ecologia, el feminisme, la justícia social, la multiculturalitat, el pacifisme, el progrés racional i sostenible, la solidaritat, la supressió de privilegis i la transparència”

Tot això amb l’objectiu últim d’impulsar un procés constituent per a aconseguir la República en la qual tots els poders i recursos estiguin sotmesos a les necessitats de les persones.

Actualment participen, en l’àmbit de districte i municipal, en la Taula Unitària de Nou Barris per la República:

L’Associació Nou Barris per la República es constitueix d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Les nostres accions es dirigeixen a:

 • Difondre, promoure i aplicar els principis republicans de llibertat, igualtat, fraternitat, democràcia, transparència i laïcisme.
 • L’ecologia, racionalitat i pacifisme formen part de la nostra manera de veure la societat.
 • Promoure la solidaritat, la defensa dels drets cívics i socials de les persones, la cultura, el progrés, la justícia social i la defensa dels drets dels animals.
 • Impulsar i promoure un procés constituent per aconseguir la modificació de l’actual llei electoral i aconseguir un model d’estat republicà.
 • Promoure modificacions legislatives perquè el principi d’igualtat s’assoleixi per al 100% de la població.
 • Suprimir els privilegis fiscals, penals o d’opacitat i que el vot de qualsevol persona tingui el mateix valor a tot el territori i a totes les eleccions siguin de l’àmbit que siguin.


Per aconseguir aquestes finalitats fem les següents activitats:

 • Ajudar i assessorar a les iniciatives d’altres institucions i col·lectius que tenen com a finalitat promoure els valors republicans.
 • Facilitar la formació i la capacitació mitjançant documentació, xerrades, cursos, conferències, seminaris, exposicions itinerants o permanents, excursions, espectacles i festes de tota mena, activitats lúdiques i/o formatives, aquí o a l’estranger.
 • Desenvolupar mecanismes que ens posin en contacte a professionals i/o voluntariat, siguin persones físiques o jurídiques, que necessitin els nostres coneixements.
 • Facilitar els mitjans d’informació què serveixin per a prendre consciència, la difusió dels valors republicans de solidaritat, justícia social i el respecte entre dones i homes.
 • Realització, registre, difusió de fets i idearis republicans en diaris, llibres, mitjans de comunicació i mitjans digitals.
 • Portar a terme totes aquelles activitats que afavoreixin la consecució dels nostres objectius i col·laborar a les iniciatives d’altres associacions afins, siguin nacionals o estrangeres.

Les nostres activitats es fan sense ànim de lucre.